Prekių pirkimo – pardavimo www.eglutes.lt taisyklės

SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „SKOGRAN“

teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė
juridinio asmens kodas: 300104144,
adresas: Miškinių g. 6B-1, LT-04132 Vilnius
PVM mokėtojo kodas: LT100001990617
elektroninio pašto adresas: info@eglutes.lt

duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Valstybės įmonėje Registrų centras.

1.2. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų prieš tai nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.4. Taisyklės – šios Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.eglutes.lt taisyklės.

1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.7. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, naudojantis www.eglutes.lt. Su Privatumo politika galite susipažinti ČIA.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Prieš pateikiant prekių ir paslaugų užsakymą Pirkėjas turėtų atidžiai susipažinti su Taisyklėmis. Pirkėjas pateikdamas užsakymą patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis. Patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu ir pardavimu www.eglutes.lt susijusios sąlygos. Patvirtindamas Taisykles Pirkėjas kartu patvirtina, kad susipažino su visais kitais Taisyklėse nurodytais dokumentais ir informacija (Privatumo politika, garantijos sąlygomis, instrukcijomis, prekių pristatymo paslaugos sąlygomis ir įkainiais, bei kita www.eglutes.lt pateikta informacija).

2.2. Pirkti www.eglutes.lt turi teisę tik Taisyklių 1.2 punkte nurodyti Pirkėjai. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes ir paslaugas www.eglutes.lt. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.

2.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti ir (ar) pildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjas informuojamas prisijungęs prie www.eglutes.lt arba www.eglutes.lt pirkdamas prekes ir paslaugas pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus www.eglutes.lt.

2.4. Jeigu Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui dokumentus ar informaciją elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio, teisingo ir Pirkėjui priklausančio ar jo naudojamo elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

2.5. Prekyba www.eglutes.lt prekėmis ir paslaugomis, aptarnavimas vykdomas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3. PREKIŲ IR PASLAUGŲ UŽSAKYMAS. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes ir paslaugas www.eglutes.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. Internetu užsiregistruodamas www.eglutes.lt;

3.1.2. Internetu nesiregistruodamas www.eglutes.lt;

3.1.3. Telefonu;

3.1.4. Elektroniniu paštu.

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes ir paslaugas bet kuriuo iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.4 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose (jei prekės ir paslaugos užsakomos internetu) ar užsakyme (jei prekės ir paslaugos užsakomos telefonu ar elektroniniu paštu) privalo nurodyti tikslius užsakomos prekės ir paslaugos duomenis bei Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių ir paslaugų užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

3.3. Pirkėjui pateikus užsakymą bet kuriuo iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, laikoma, kad Pirkėjas su Taisyklėmis ir Privatumo politika susipažino ir su jomis sutinka. Pirkėjas neturėtų pateikti užsakymo, jeigu jis nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių ir (ar) Privatumos politikos. Aiškumo tikslais nurodoma, kad nėra galimos situacijos, kai Pirkėjas sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam tikromis išimtimis. Pirkėjui turint pastabų arba norint elgtis kitokiu būdu nei tas, kuris nurodytas Taisyklėse, yra reikalaujama gauti išankstinį Pardavėjo rašytinį sutikimą arba sulaukti, kol bus atitinkamai pakeistos Taisyklės.

3.4. Kai Pirkėjas pateikia Pardavėjui prekių ir paslaugų užsakymą, o Pardavėjas patvirtina užsakymą atsiųsdamas Pirkėjui laišką elektroniniu paštu apie užsakymo patvirtinimą, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir yra sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. 

3.5. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas kartu duoda sutikimą, jog jo užsakytos (užsakytų) prekės (prekių) instrukcija (instrukcijos) lietuvių kalba būtų pateikiama (pateikiamos) prekės (prekių) pateikimo metu. Visa esminė informacija apie prekę ir jos savybes, paslaugą ir jos savybes yra pateikiama prekės ir paslaugos aprašyme www.eglutes.lt.

3.6. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra registruojamas ir saugomas www.eglutes.lt duomenų bazėje.

4. PIRKĖJO TEISĖS

4.1. Pirkėjas turi teisę:

4.1.1. Pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas www.eglutes.lt Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

4.1.2. Atsisakyti užsakymo Taisyklių nustatyta tvarka;

4.1.3. Atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi kitas teises, nustatytas Taisyklėse, Privatumo politikoje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.


5. PIRKĖJO PAREIGOS

5.1. Pirkėjas įsipareigoja:

5.1.1. Naudodamasis www.eglutes.lt, vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis Taisyklių, Privatumo politikos, kitų www.eglutes.lt nurodytų sąlygų, taip pat Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų;

5.1.2. Sumokėti už užsakytas prekes ir paslaugas ir priimti jas bei grąžinti jas Taisyklių nustatyta tvarka ir terminais;

5.1.3. Nedelsiant informuoti Pardavėją apie pasikeitusius savo Asmens duomenis ir (ar) kitus duomenis, būtinus tinkamam prekių ir paslaugų užsakymo įvykdymui;

5.1.4. Neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie www.eglutes.lt duomenų.

5.1.5. Įsigijus prekės nuomos paslaugą, naudotis preke pagal jos paskirtį, saugoti prekę, prižiūrėti prekę, naudoti ją apdairiai ir rūpestingai, laikantis saugumo ir protingumo principų bei grąžinti prekę Pardavėjui iki užsakyme nustatyto termino pabaigos tokios būklės, kurios gavo (tame tarpe pilnos komplektacijos, toje pačioje arba tapačioje pakuotėje, švarią, tvarkingą ir pan.).

5.2. Pirkėjas vykdo kitas pareigas, nustatytas Taisyklėse, Privatumo politikoje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

6. PARDAVĖJO TEISĖS

6.1. Pardavėjas turi teisę:

6.1.1. Bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti, sustabdyti ar nutraukti atskirų www.eglutes.lt funkcijų ar jų dalies veikimą, taip pat keisti www.eglutes.lt elementų išdėstymą;

6.1.2. Bet kuriuo metu savo nuožiūra sustabdyti arba nutraukti www.eglutes.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami;

6.1.3. Keisti www.eglutes.lt parduodamų prekių ir (ar) teikiamų paslaugų apimtį, būdą, sustabdyti, nutraukti prekių ir (ar) paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį;

6.1.4. Nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis www.eglutes.lt arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas bando pakenkti www.eglutes.lt darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus;

6.1.5. Susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais, jeigu Pardavėjui iškyla neaiškumų dėl užsakyme pateiktos informacijos;

6.1.6. Be išankstinio įspėjimo anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu: (i) Pirkėjas Taisyklių 8.2 punkte tvarka nustatyta tvarka nesumoka už prekes ir (ar) paslaugas per 5 (penkias) dienas po Pirkėjo užsakymo pateikimo arba (ii)  Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 5 (penkias) dienas po Pirkėjo užsakymo pateikimo, arba (iii) Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos, būtinos tinkamam prekių ir (ar) paslaugų užsakymo įvykdymui, Pardavėjo nurodytu terminu, arba (iv) Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių ir (ar) Privatumos politikos;

6.1.7. Dėl svarbių priežaščių negalėdamas laiku ir (ar) tinkamai įvykdyti užsakymo, keisti užsakymo įvykdymo sąlygas arba nutraukti užsakymo vykdymą, apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją;

6.1.8. Bet kuriuo metu savo nuožiūra rengti ir vykdyti www.eglutes.lt įvairias akcijas (pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimą, rinkinių formavimą ir pan.), žaidimus ir pan., vienašališkai, be atskiro išankstinio įspėjimo keisti tokių akcijų, žaidimų ir pan. sąlygas, taip pat juos panaikinti (nutraukti). Informacija apie vykstančias akcijas, žaidimus ir pan. pateikiama www.eglutes.lt. Akcijos, žaidimai ir pan., taip pat jų pakeitimai ar panaikinimai nėra taikomi iki jų paskelbimimo momento pateiktiems užsakymams;

6.1.9. Bet kuriuo metu savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

6.2. Pardavėjas turi kitas teises, nustatytas Taisyklėse, Privatumo politikoje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

7. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pardavėjas įsipareigoja:

7.1.1. Taisyklėse ir www.eglutes.lt nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis www.eglutes.lt teikiamomis paslaugomis;

7.1.2. Aiškiai ir suprantamai www.eglutes.lt suteikti Pirkėjui informaciją, nurodytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje;

7.1.3. Gerbti Pirkėjo privatumą ir Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

7.1.4. Taisyklių nustatytomis sąlygomis pateikti Pirkėjo užsakytas prekes ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes;

7.1.5. Iki užsakymo patvirtinimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų www.eglutes.lt funkcijų ar jų dalies pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą. Tokios informacijos pateikimas www.eglutes.lt laikomas tinkamu informavimu;

7.1.6. Negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) dienas ir anuliuoti užsakymą. Pirkėjui sutikus priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas (jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas).

7.2. Pardavėjas vykdo kitas pareigas, nustatytas Taisyklėse, Privatumo politikoje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

8. PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Prekių ir paslaugų kainos www.eglutes.lt ir Pirkėjo suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus galiojantį PVM dydį.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už užsakytas prekes ir paslaugas iš anksto sumokėdamas iš karto visą sumą. 

8.3. Kai prekės ir paslaugos užsakomos internetu Pirkėjas atsiskaito už prekes ir paslaugas vienu iš šių būdų:

8.3.1. Banko pavedimu, kai Pirkėjas po užsakymo patvirtinimo elektroniniu paštu gauna išankstinę PVM sąskaitą faktūrą ir perveda joje nurodytą sumą į www.eglutes.lt banko sąskaitą; 

8.3.2. Naudojantis www.eglutes.lt įdiegta elektroninio atsiskaitymo sistema „PaySera“. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka elektroninio atsiskaitymo sistemai „PaySera“, kadangi visos piniginės operacijos vyksta šioje elektroninio atsiskaitymo sistemoje;

8.4. Kai prekės ir paslaugos užsakomos telefonu ar elektroniniu paštu Pirkėjas atsiskaito už prekes ir paslaugas:

8.4.1. Banko pavedimu, kai Pirkėjas po užsakymo patvirtinimo elektroniniu paštu gauna išankstinę PVM sąskaitą faktūrą ir perveda joje nurodytą sumą į www.eglutes.lt banko sąskaitą.

8.5. Mokėjimo pavedime būtina nurodyti užsakymo numerį ir (arba) kitus Pardavėjo nurodytus duomenis.

8.6. Į prekių kainą prekių pristatymo ir kitų Taisyklėse ir (ar) www.eglutes.lt nurodytų paslaugų išlaidos neįeina. Prekių pristatymo ir kitų paslaugų išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pateikimo būdą.

8.7. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo „Paskyroje“ nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės ir paslaugos, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių ir paslaugų kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. Pirkėjo PVM sąskaitas faktūras Pardavėjas taip pat patalpina Pirkėjo „Paskyroje“, esančioje www.eglutes.lt.

8.8. Prekių ir paslaugų kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės ir (ar) paslaugos kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, teisės aktų pasikeitimo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jeigu Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę ir (ar) paslaugą nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo apie prekių ir (ar) paslaugų kainos pasikeitimą gavimo dienos. Anuliavus užsakymą šiame Taisyklių punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui už prekes ir paslaugas sumokėtus pinigus per 3 (tris) dienas.

9. PREKIŲ PATEIKIMAS. GRĄŽINIMAS

9.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš šių prekių pateikimo būdų:

9.1.1. Atsiimti prekes (išskyrus kėnius) nemokamai Pardavėjo biure adresu
Miškinių g. 6B-1, Vilnius, 
darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 arba individualiai iš anksto telefonu +370 683 94908 arba elektroniniu paštu info@eglutes.lt suderintu laiku,

9.1.2. Pasinaudoti Pardavėjo arba LP EXPRESS teikiama mokama prekių pristatymo paslauga. Prekių pristatymo paslaugos sąlygos ir įkainiai pateikti ČIA).

9.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą Pardavėjo biure:

9.2.1. Užsakytas prekes Pirkėjas privalo atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti, arba, kai Šalys suderino prekių atsiėmimo laiką;

9.2.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo atstovui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą);

9.2.3. Jeigu Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą, Pirkėjas už kiekvienos prekės sandėliavimą privalo mokėti Pardavėjui po 2,00 EUR (du eurus 00 ct) už kiekvieną uždelstą atsiimti prekes dieną. Jeigu Pirkėjas neatsiima prekių ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui per 5 (penkias) dienas grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atiktus banko pavedimus, ir prekių sandėliavimo išlaidas.

9.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo paslaugą:

9.3.1. Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir savo telefono numerį;

9.3.2. Pirkėjas privalo prekes priimti pats. Priimdamas prekes Pirkėjas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jeigu Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui;

9.3.3. Jeigu Pirkėjui nepavyksta įteikti prekių, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir (ar) būdo ir pakartotinio prekių pristatymo paslaugos apmokėjimo. Jeigu Pirkėjui vis tiek nepavyksta įteikti prekių, Pardavėjas praneša Pirkėjui elektroniniu paštu apie pareigą atsiimti prekes iš Pardavėjo biuro ir nurodo jų atsiėmimo terminą, laiką, vietą ir (ar) kt. sąlygas. Pirkėjas už kiekvienos prekės sandėliavimą privalo mokėti Pardavėjui po 2,00 EUR (du eurus 00 ct) už kiekvieną dieną iki prekių atsiėmimo dienos. Jeigu Pirkėjas neatsiima prekių ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui per 5 (penkias) dienas grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atiktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas, ir prekių sandėliavimo išlaidas;

9.3.4. Jeigu Pirkėjas nepriima prekių, išskyrus netinkamos prekių kokybės ar prekių neatitikimo užsakymui atvejus, Pardavėjas praneša Pirkėjui elektroniniu paštu apie pareigą atsiimti prekes iš Pardavėjo biuro ir nurodo jų atsiėmimo terminą, laiką, vietą ir (ar) kt. sąlygas. Pirkėjas už kiekvienos prekės sandėliavimą privalo mokėti Pardavėjui po 2,00 EUR (du eurus 00 ct) už kiekvieną dieną iki prekių atsiėmimo dienos. Jeigu Pirkėjas neatsiima prekių ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui per 5 (penkias) dienas grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atiktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas, ir prekių sandėliavimo išlaidas.

9.4. Prekių perdavimą – priėmimą Šalys (Pardavėjo atstovas arba LP EXPRESS kurjeris ir Pirkėjas arba asmuo, galintis Pirkėjo vardu priimti prekes), patvirtina parašais ant atitinkamų prekes lydinčių ir Pardavėjo arba LP EXPRESS kurjerio pateiktų dokumentų (PVM sąskaitų faktūrų, važtaraščių, aktų, elektroninių prietaisų, etc.).

9.5 Prekių pateikimo metu Pirkėjas (arba asmuo, galintis Pirkėjo vardu priimti prekes) privalo apžiūrėti prekes (esant galimybei dalyvaujant prekes perdavusiam asmeniui) ir pasirašyti prekių perdavimo – priėmimo bei kitus Pardavėjo nurodytus dokumentus. Pastebėjęs prekių ir (ar) jų pakuotės trūkumus (nubrozdinimus, įbrėžimus ir kitus išoriškai matomus trūkumus, taip pat neatitikimus užsakymo sąlygoms ir kt.), Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją raštu ir, esant galimybei, išsaugoti prekių pakuotę.

9.6. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo prekių perdavimo Pirkėjui momentui.

9.7. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui www.eglutes.lt ir (ar) prekės aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs ir netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pateikimo terminai gali vėluoti. Tokiu atveju Pardavėjas privalo nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir, esant poreikiui, kitas sąlygas.

9.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.9. Įsigijęs prekių nuomos paslaugą, Pirkėjas grąžina prekes Pardavėjui iki užsakyme nustatyto termino pabaigos. Prekės grąžinamos į Pardavėjo biurą adresu Miškinių g. 6B-1, Vilnius. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš šių prekių grąžinimo būdų:

9.9.1. Grąžinti prekes savarankiškai. Pirkėjas privalo iš anksto suderinti su Pardavėju telefonu +370 683 94908 arba elektroniniu paštu info@eglutes.lt prekių grąžinimo laiką;

9.9.2. Pasinaudoti Pardavėjo arba LP EXPRESS teikiama mokama prekių pristatymo paslauga. Prekių pristatymo paslaugos sąlygos ir įkainiai pateikti ČIA). Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių išvežimo ir pristatymo vietą ir savo telefono numerį. Jeigu iš Pirkėjo nepavyksta paimti prekių, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių paėmimo laiko ir (ar) būdo ir pakartotinio prekių pristatymo paslaugos apmokėjimo. Jeigu iš Pirkėjo vis tiek nepavyksta paimti prekių, Pardavėjas praneša Pirkėjui elektroniniu paštu apie pareigą grąžinti prekes savarankiškai. 

9.11. Pirkėjas už kiekvieną pavėluotą prekių grąžinimo dieną (skaičiuojant kiekvienai prekei atskirai) privalo mokėti Pardavėjui po 2,00 EUR (du eurus 00 ct) už kiekvieną dieną iki prekių grąžinimo dienos.

10. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA. NEPAGRĮSTOS PRETENZIJOS

10.1. Kiekvienos www.eglutes.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.eglutes.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo įrangos ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama atidžiai perskaityti prekės aprašymą prieš užsakymo pateikimą.

10.3. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.338 straipsnis nustato terminus reikalavimams dėl prekių trūkumų pareikšti (garantija pagal įstatymą).

10.4. Pirkėjas, prieš pradėdamas naudoti prekes, privalo įdėmiai perskaityti prekių instrukciją, garantijos, naudojimo, saugumo sąlygas (jeigu tokios yra).

10.5. Garantija ir jos sąlygos taikomos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

10.6. Informacijai, esančiai informacijos laikmenose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.

10.7. Paaiškėjus, jog Pirkėjo pretenzija dėl prekės kokybės yra nepagrįsta, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjui šiuos nuostolius dėl:

10.7.1. Prekių kokybės įvertinimo (ekspertizės) – pagal teisės aktuose nustatytą tvarką;

10.7.2. Vykimo į prekių kokybės įvertinimo vietą (jeigu pekių kokybė įvertinama Pirkėjo nurodytoje vietoje) arba prekių transportavimo į jų kokybės įvertinimo vietą – pagal kelionės arba prekių transportavimo išlaidų sumą;

10.7.3. Teisinių paslaugų, pašto ir kt. būtinas, protingo dydžio ir pagrįstas išlaidas.

10.8. Pirkėjo pretenzijos nepagrįstumas yra nustatomas šiais dokumentais:

10.8.1. Pardavėjo surašytais prekių apžiūros aktais ir (ar) kt. dokumentais, su kuriais Pirkėjas sutinka, arba;

10.8.2. Kompetentingų valstybės institucijų (Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, kt.) dokumentais.

11. TEISĖ ATSISAKYTI PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES

11.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasčių per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių. Pirkėjui yra išaiškinama, kad jis neturi teisės atsisakyti įsigytos nuomos paslaugos, transportavimo paslaugos ir kitų paslaugų po to, kai Pardavėjas šias paslaugas Pirkėjui suteikė (nuomos paslauga laikoma suteikta, kai išsinuomota prekė perduota Pirkėjui, transportavimo paslauga laikoma suteikta, kai prekė pristatyta Pirkėjui arba priimta iš Pirkėjo). 

11.2. Apie pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: (i) pateikdamas Pardavėjui tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba (ii) pateikdamas Pardavėjui aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimą atsisakyti sutarties. Užpildyta sutarties atsisakymo forma arba pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas Pardavėjui elektroniniu paštu info@eglutes.lt. Pardavėjas privalo nedelsdamas patvirtinti Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu, kad gavo jo sutarties atsisakymą.

11.3. Pasinaudoti pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 3 dalies nuostatas.

11.4. Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo tinkamai užpildytą sutarties atsisakymo formą arba pranešimą dėl sutarties atsisakymo, grąžinti Pirkėjui už prekes ir paslaugas sumokėtus pinigus ir anuliuoti užsakymą. Grąžindamas Pirkėjui sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

11.5. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties iki tol, kol prekė dar nebuvo jam pateikta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo anuliavimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

11.6. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jam buvo pateikta:

11.6.1. Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo dokumento apie pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, grąžinti prekes Pardavėjui (išsiųsti prekes Pardavėjui arba perduoti prekes Pardavėjui);

11.6.2. Pirkėjas įsipareigoja grąžinti prekes Pardavėjui adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame patvirtinime apie dokumento dėl pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo gavimą;

11.6.3. Pirkėjas padengia visas prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas;

11.6.4. Grąžindamas prekes Pirkėjas įsipareigoja tinkamai jas supakuoti, kad prekės nebūtų pažeistos grąžinimo metu;

11.6.5. Grąžindamas prekes Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų siuntėjo bei gavėjo adresą;

11.6.6. Grąžinamos prekės negali būti sugadintos, naudotos, prekių išvaizda negali būti pasikeitusi, prekių vertė negali būti sumažėjusi;

11.6.7. Grąžinamos prekės turi būti su nepažeistomis ir autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais, plėvelėmis, pridėtais dokumentais (PVM sąskaita faktūra, prekių instrukcija kt.) ir originalia pakuote, kuri gali būti pažeista tik tiek, kiek ją buvo būtina pažeisti norint apžiūrėti prekę;

11.6.8. Visas dovanas, kurios Pirkėjui buvo pateiktos kartu su įsigytomis prekėmis, Pirkėjas įsipareigoja grąžinti kartu su prekėmis;

11.6.9. Jei Pirkėjas įsigijo prekių komplektą, jis įsipareigoja grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo teise gali naudotis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu.

11.7. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų: (i) tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau, arba (ii) jeigu Pirkėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Taisyklėse nurodytas su pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymu ir (ar) prekių grąžinimu susijusias sąlygas.

12. PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TVARKA

12.1. Tinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis. Naudotų prekių Pardavėjas nekeičia ir nepriima.

12.2. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

13. ATSAKOMYBĖ

13.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.eglutes.lt.

13.2. Užsiregistravęs www.eglutes.lt Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (ar) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu www.eglutes.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie www.eglutes.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai žala kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais Taisyklėse bei www.eglutes.lt nurodytais dokumentais ir informacija.

13.4. Pirkėjas yra atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų ir kitų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas neatsako už žalą Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo, jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, neteisingus, neišsamius Asmens duomenis ir (ar) kitus duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių Asmens duomenų ir (ar) kitų duomenų.

13.5. Jeigu www.eglutes.lt būtų pateiktos nuorodos į trečiųjų asmenų tinklalapius, už juose skelbiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą, tikslumą, atitikimą taikomiems įstatymas, juose pateikiamą nuomonę ar trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę atsako tretieji asmenys. Pardavėjas tokių trečiųjų asmenų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja, tokiems tretiesiems asmenims neatstovauja ir neatsako už jokius duomenis, pateikiamus tokiuose tinklalapiuose.

13.6. Pirkėjas, įsigijęs prekių nuomos paslaugą, yra visiškai atsakingas Pardavėjui už tokių prekių ir atskirų jų detalių praradimą, sugadinimą bei kitos žalos padarymą ir privalo padengti Pardavėjui dėl to patirtus nuostolius.

15. PRANEŠIMAI

15.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui pateikia elektroniniu paštu ir (ar) SMS žinute, ir (ar) telefonu, ir (ar) adresu.

15.2. Pirkėjas visus pranešimus Pardavėjui siunčia www.eglutes.lt nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

16.2. Visa informacija, kuri pateikiama www.eglutes.lt (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, Privatumo politiką, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, ir kt.) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

16.3. Visi ginčai, nesutarimai, reikalavimai ir pan., kylantys iš Taisyklių ir (ar) susiję su prekių ir (ar) paslaugų įsigijimu www.eglutes.lt, tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sprendžiami derybomis. Visas pretenzijas Pirkėjas teikia Pardavėjui raštu adresu Miškinių g. 6B-1, Vilnius arba elektroniniu paštu info@eglutes.lt. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka taikant Lietuvos Respublikos įstatymus.

16.3. Prašymą ar skundą dėl www.eglutes.lt įsigytos prekės ir (ar) paslaugos Pirkėjas (vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 6751, faks. 8 5 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr.